Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury

Co: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie i znaki. In memoriam Lucinae Rożek
[program obrad – plik pdf]
Kiedy: 26 maja 2017
Gdzie: Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Zgłoszenia: do 13 kwietnia 2017 na adres: anaforakonferencja@gmail.com
Formularz: do pobrania tutaj (interaktywny pdf / 1,29MB)
Opłata: 50 złotych
Publikacja: recenzowany tom pokonferencyjny
Kontakt: anaforakonferencja@gmail.com

Opis w dokumencie PDF (0,97MB)
Krótki opis konferencji

Długi opis konferencji
Proponowane zagadnienia
Organizatorzy i partnerzy
Krótki opis

Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Koło Literackie Anafora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają na pierwszą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Podtytułem Anomalie, parodie i znaki chcemy upamiętnić postać zmarłej w zeszłym roku dr hab. Lucyny Rożek, prof. AJD, która była wieloletnim pracownikiem naukowym AJD, założycielką i kierownikiem Zakładu Teorii Literatury w latach 1996-2011. Zorganizowała wiele konferencji, w tym Anomalie, parodie i znaki hiperrzeczywistości w tekstach literatury postmodernistycznej, będącej inspiracją dla tegorocznej konferencji, która odbędzie się 26 maja 2017 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD.

Organizatorzy czekają na referaty, zamykające się w wystąpieniach do 20 minut. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2017 roku. Wypełniony formularz należy wysłać na adres mejlowy: anaforakonferencja@gmail.com. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w formularzu. Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych. Zostanie przeznaczona na przygotowanie recenzowanej publikacji naukowej, wydanej w formie elektronicznej monografii recenzowanej (Open Access), na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Długi opis

Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Koło Literackie Anafora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają na pierwszą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Podtytułem Anomalie, parodie i znaki chcemy upamiętnić postać zmarłej w zeszłym roku dr hab. Lucyny Rożek, prof. AJD, która była wieloletnim pracownikiem naukowym AJD, założycielką i kierownikiem Zakładu Teorii Literatury w latach 1996-2011. Zorganizowała wiele konferencji, w tym Anomalie, parodie i znaki hiperrzeczywistości w tekstach literatury postmodernistycznej, będącej inspiracją dla tegorocznej konferencji, która odbędzie się 26 maja 2017 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD.

Literatura stanowi część kultury, z kolei rozwijająca się technologia, a także nowe media, wkraczające w naszą codzienność, zmieniają nie tylko przyzwyczajenia oraz sposób pracy czy myślenia, ale także wpływają na literaturę. Właściwie od wielu dekad (nawet w czasach „przedcyfrowych”) literatura ulegała technologicznym wpływom z zewnątrz. Pojawienie się radia, kina, następnie telewizji, komputera i Internetu spowodowało, że nie tylko czytamy inaczej, ale również mamy okazję do obcowania z zupełnie innymi formami dzieł literackich oraz okołoliterackich.

Podstawą naukowych dociekań chcemy więc uczynić tematy związane z szansami, możliwościami i zagrożeniami współczesnej literatury, przede wszystkim w kontekście przemian kulturowo-technologicznych. Uzupełnieniem będą zagadnienia anomalii, parodii i znaków hiperrzeczywistości w tekstach literatury postmodernistycznej.

Przedmiotem refleksji naukowej będą głównie badania literaturoznawcze, jednak do udziału w konferencji zapraszamy również filozofów, językoznawców, kulturoznawców, badaczy zajmujących się pograniczami literatury i innych sztuk czy mediów. Otwarci jesteśmy także na pozostałe pomysły, nieujęte powyżej, ale wpisujące się w tematykę konferencji.

Wyszczególnione działania w zakresie badania tekstów literackich pozwolą podjąć się refleksji naukowej nad aktualnymi problemami literatury, a także rozwinąć wśród studentów, doktorantów, pracowników naukowych współczesne metody i perspektywy badawcze.

Organizatorzy czekają na referaty, zamykające się w wystąpieniach do 20 minut. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2017 roku. Wypełniony formularz należy wysłać na adres mejlowy: anaforakonferencja@gmail.com. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się w formularzu. Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych. Zostanie przeznaczona na przygotowanie recenzowanej publikacji naukowej. Wpłat należy dokonywać do 12 maja 2017 roku na konto bankowe Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Dalsze szczegóły oraz dane do przelewu będą wysyłane drogą mejlową.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie elektronicznej monografii recenzowanej (Open Access). Publikacja będzie całkowicie darmowa i dostępna na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0), zgodnej z definicją Licencji Wolnej Kultury.

Proponowane zagadnienia

Wśród proponowanych obszarów naukowej refleksji przedstawiamy poszczególne zagadnienia i pytania:

 • Na co współczesna literatura może sobie pozwolić, zarówno od strony formalnej, jak i treściowej?
 • Do czego jest zdolna współczesna literatura – jakie istnieją, jeśli w ogóle istnieją, granice współczesnej literatury?
 • Co można zrobić z literaturą współczesną? Literatura oraz książka jako materia artystycznej działalności.
 • Związki i relacje literatury z nowymi mediami i nowymi technologiami, kategoria postliteratury.
 • Anomalie jako miejsca niezrozumiałe, niespójne w ogólnej przestrzeni teoretyczno-literackiej.
 • Deformacje realiów w tekstach literackich.
 • Zakłócenia, dekonstrukcje, literacki glitch, estetyka szumu, błędu i usterki w literaturze.
 • Związki intertekstualne, intersemiotyczne, intermedialne.
 • Zniekształcenia i przekłamania, także w kontekście translatologii i problemu transkodowania literatury.
 • Parodia, będąca jednym z kluczowych elementów literatury postmodernistycznej, jej wykorzystywanie, transformowanie, ogrywanie kodów kulturowych, odwracanie wartości, łączenie z „niełączliwym”.
 • Paradoksy, absurdy, pola niezrozumiałe literatury współczesnej.
 • Znaki hiperrzeczywistości jako ontologiczny wykładnik współczesnej literatury.
 • Zagadnienie „wielości” światów i ich sąsiedztwa, przenikanie ich i wzajemne interakcje w literaturze.
 • Problem realności, „surrealności”, irracjonalności w literaturze współczesnej.
Organizatorzy i partnerzy

Patronat honorowy
JM Rektor AJD dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD

Komitet Naukowy
dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. AJD
dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD
dr hab. Artur Żywiołek, prof. AJD

Komitet Organizacyjny
dr Katarzyna Janus
mgr Ewa Stolarczyk
mgr Katarzyna Piotrowska
mgr Michał Wilk

Organizatorzy i partnerzy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Instytut Filologii Polskiej AJD
Zakład Teorii Literatury AJD
Koło Literackie Anafora
Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj!
Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Pytania prosimy kierować pod adres: anaforakonferencja@gmail.com