Statut

 

Statut  Koła  Literackiego „ANAFORA”,

działającego w ramach Instytutu Filologii Polskiej

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Uchwalony przez Zgromadzenie Członków

dn. 1.04.2015r.

 Rozdział I

 Postanowienia wprowadzające

 

                                                                      Art. 1

 

1.Koło Literackie „ANAFORA” ma swoją siedzibę przy ul. Armii Krajowej 36a                        w Częstochowie . Działa przy Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza        w Częstochowie zwanej dalej Uczelnią.

 

2.Koło posiada znak graficzny, który wyróżnia je spośród innych kół oraz organizacji studenckich.

 

3.Koło skupia, doktorantów, studentów, absolwentów Uczelni oraz Członków Honorowych, którymi są osoby niezwiązane z Uczelnią.

 

4.Koło ma swojego Opiekuna Naukowego.

 

5.Koło posiada statut, który obowiązuje od chwili zatwierdzenia go przez Władze Uczelni.

  

                                                           Rozdział II

                                                   Cele i zadania Koła

 

                                                             Art. 2

 

1.Celem Koła jest:

a) rozwijanie działalności literackiej wśród studentów Uczelni  oraz osób zainteresowanych pisaniem.

b) promowanie Uczelni na zewnątrz poprzez wykorzystywanie umiejętności twórczych osób piszących należących do Koła.

c) popularyzacja inicjatyw artystycznych w środowisku regionalnym i ogólnopolskim.

 

2.Realizacja zadań dokonuje się przez:

a) organizowanie przez członków Koła spotkań literackich na terenie Uczelni oraz prowadzenie dyskusji nad prezentowaną twórczością.

b) udział w konkursach literackich, wieczorkach poetyckich, promocjach książek, spotkaniach z poetami, wystawach oraz wernisażach.

c) prowadzenie działalności wydawniczej we współpracy z władzami Instytutu Filologii Polskiej oraz lokalnymi wydawnictwami.

d) współpracę z innymi grupami artystycznymi, instytucjami twórczymi i szkołami średnimi.

 

                                                          

                                                           Rozdział III

                                    Zasady nabywania i utraty członkostwa

 

                                                              Art. 3

 

1.Członkiem Koła może zostać doktorant, student i absolwent Uczelni, który zgłosił chęć przystąpienia, a także bierze czynny udział w jego pracach.

 

2.Decyzję o przyjęciu do Koła nowego Członka podejmuje Zarząd na podstawie wypełnionej deklaracji w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty jej złożenia przez osobę ubiegającą się o przyjęcie.

 

3.Honorowym Członkiem Koła może zostać osoba niezwiązana z Uczelnią, jak również osoba związana z uczelnią, zasłużona dla Koła na podstawie decyzji Zarządu.

 

                                                           Art. 4

1.Członek lub Honorowy Członek Koła traci członkostwo:

a) po upływie 7 dni od chwili dobrowolnego wystąpienia z Koła, oświadczonego Członkom Koła w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej.

b) poprzez wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Koła, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków oraz wówczas, gdy swoim zachowaniem działa na szkodę Koła. Poprzez działanie na szkodę Koła rozumie się wszelkie czynności mające na celu szkalowanie wizerunku Koła oraz takie czynności, które będąc nieuzasadnionym prawnie działaniem, dysharmonizują prace Koła.

 

2. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty jej ogłoszenia.

 

3. Odwołanie rozpatrywane jest przez Zgromadzenie Koła.

 

4. Od decyzji Zgromadzenia nie przysługuje odwołanie.

 

                                                           Rozdział IV

                                             Prawa i obowiązki członków

 

                                                              Art. 5

1.Członkowie oraz Honorowi Członkowie Koła mają prawo:

a) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

b) współpracować przy realizacji programu Koła  i zgłaszać wnioski.

c) brać udział w uroczystościach organizowanych przez Koło.

 

                                                           Art. 6

1.Członkowie oraz Honorowi Członkowie Koła obowiązani są:

a) przestrzegać postanowienia statutu Koła Literackiego „ANAFORA”.

b) uczestniczyć w zebraniach i głosowaniu nad nowymi projektami zmian, czy też poprawek.

 

2. Członkowie Koło obowiązani są do opłacania składek członkowskich.

 

                                                          Rozdział V

                          Tryb powoływania władz i zakres kompetencji

 

                                                             Art. 7

 

1.Władzami Koła są:

a) Zgromadzenie.

b) Zarząd Koła.

                                                           Art. 8

1.Najwyższą władzą Koła jest Zgromadzenie.

 

2.Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Koła. Termin zebrania musi być podany do publicznej wiadomości co najmniej na tydzień przed wyznaczoną datą.

 

3.W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy aktualni Członkowie Koła.

 

4.Uchwały na Zgromadzeniu podejmowane są bezwzględną większością głosów,                    w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Koła.

 

5.Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Koła, jego Zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Zarządu.

 

                                                                       Art. 9

1.Do uprawnień Zgromadzenia należy:

a) określanie linii rozwojowej  prac Koła.

b) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

c) powoływanie i zawieszanie Zarządu Koła przed upływem kadencji.

 

                                                                       Art. 10

1.Koło po ukonstytuowaniu się wybiera swój Zarząd.

 

2.Zarząd Koła składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza          i Skarbnika.

 

3.Kadencja Zarządu Koła wynosi 1 rok. Rozpoczyna się z chwilą powołania.

 

4.Zarząd Koła podejmuje decyzje większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy swojego składu.

 

5.Członkowie Zarządu wybierani są na Zgromadzeniu, w tajnych wyborach, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Koła, spośród kandydatów zgłoszonych do wyborów.

 

6. Do ważności wyboru w pierwszym terminie wymagany jest udział co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Koła. W drugim terminie wybór jest ważny przy dowolnej liczbie głosujących.

 

7. W przypadku, kiedy Członek Zarządu Koła nie może w trakcie danej kadencji pełnić swojej funkcji, Zgromadzenie Koła dokonuje wyboru nowej osoby do składu Zarządu.

                                                                

                                                                                Art. 11

1.Do obowiązków Zarządu Koła należy:

a)  kierowanie działalnością Koła  poprzez realizację zaplanowanych inicjatyw artystycznych.

b) reprezentowanie Koła przed Władzami Uczelni, instytucjami twórczymi i grupami artystycznymi.

c) prowadzenie ewidencji członków Koła.

d) przedkładanie pisemnych sprawozdań z działalności Koła do Działu Nauczania.

e) przeprowadzanie wyborów nie później niż do tygodnia czasu przed upływem kadencji.

f) zarządzanie funduszami Koła.

                                                        

                                                             Rozdział VI

                                               Opiekun Naukowy Koła

 

                                                             Art. 12

 

1.Działalność indywidualna i zbiorowa członków Koła, wykonywana jest pod kierunkiem  Opiekuna Naukowego Koła.

 

2.Opiekun (konsultant naukowo-dydaktyczny) Koła desygnowany jest przez Dyrekcję Instytutu Filologii Polskiej na wniosek i w porozumieniu z Zarządem Koła.

 

3.Opiekun Naukowy Koła występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni i pomaga organizować działalność Koła.

 

                                                          

                                                           Rozdział VII

                                                    Tryb zmiany statutu

 

                                                             Art. 13

 

1.Statut uchwalany jest  większością 2/3 głosów przez Zgromadzenie  Koła.

 

2.Propozycje zmian w statucie lub całego statutu mogą wnosić:  Przewodniczący, Zarząd lub Członkowie  Koła.

 

3.Wniosek o zmianę statutu musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem Zgromadzenia. Powinien być umieszczony w porządku obrad.

                                 

                                                        Rozdział IX

                                        Tryb rozwiązania organizacji

 

                                                            Art. 14

 

1.Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy uchwały Zgromadzenia.

 

2.Zarząd Koła przekazuje informację o rozwiązania Koła Opiekunowi Naukowemu, Dyrektorowi Instytutu, a  w dalszej kolejności Rektorowi.

 

3.Rozwiązanie Koła skutkuje wykreśleniem go z rejestru.

 

                                                             Rozdział IX

                                                          Fundusze Koła

                                                            

                                                              Art. 15

 

1. Fundusze Koła na cele statutowe pochodzą ze składek członkowskich, od Uczelni oraz organizacji kulturowych współpracujących z Kołem.

2. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej ustalana jest przez Zarząd Koła na pierwszym spotkaniu Koła w nowym roku akademickim.

3. Ustalając składkę członkowską Zarząd Koła uwzględnia propozycje wysokości składki wysunięte przez pozostałych Członków Koła, wybierając propozycję przeważającą wśród Członków Koła.

4. Wysokość składki członkowskiej zatwierdzona zostaje w głosowaniu jawnym, w obecności 2/3 składu Zarządu Koła.

5. Zarząd Koła może zwolnić z obowiązku zapłacenia składki członkowskiej Członków Koła, którzy z przyczyn losowych nie mogą jej uregulować.

6. Wysokości pozostałych składek ustalane są przez Członków Koła wraz z aktualnymi potrzebami Koła.

7. Zarząd, jako dysponent funduszy, prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i składa sprawozdania przychodów i wydatków na posiedzeniach Zgromadzenia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *